استعلام و پرداخت قبض

در صورتی که از قبل کد تایید را از سامانه 20001521 دریافت نموده اید با وارد کردن کد وارد سامانه شوید، در غیر اینصورت با انتخاب گزینه دریافت کد تایید منتظر دریافت کد تایید باشید