استعلام و پرداخت قبض

در صورتی که شناسه قبض را در اختیار ندارید با وارد کردن اطلاعات زیر می توانید شناسه قبض انشعاب خود را بیابید

شماره تلفن همراه
برای دریافت کد تایید استفاده می شود ولی چنانچه در جستجو استفاده شود تمامی اشتراک های ثبت شده برای این شماره موبایل را در شرکت توزیع انتخاب شده نمایش می دهد
شرکت توزیع برق
شرکت توزیع برق اشتراک خود را انتخاب کنید(اجباری)
شماره بدنه کنتور
اشتراک های دارای این شماره بدنه را نشان می دهد(اختیاری)
شماره اشتراک
برچسبی که معمولا رو برخی کنتور های برق چسبانده شده است (اختیاری)
رمز رایانه
رمز رایانه مربوط به اشتراک
کد شهر
کد شهر مربوط به اشتراک را از لیست انتخاب کنید (اختیاری)