استعلام و پرداخت قبض

سامانه ساپا

با راه اندازی سامانه ساپا این امکان به مشترکین برق داده شده است تا با استفاده از ابزارهای مختلف شامل ،وب سایت ساپا،اپلیکیشن برق ایران و درگاهای بانکی و اپلیکیشن های پرداخت اقدام به رویت و پرداخت قبوض خود نمایند.بر این اساس همانطور که مشترکین میتوانند در وب سایت ساپا اقدام به استعلام بدهی و پراخت قبض نمایند این امکان فراهم شده است تا با وارد کردن شناسه قبض سیزده رقمی در دستگاهای atm و دستگاهای pos و همچنین اپلیکیشن های پرداخت بتوانند قبض خود را استعلام و پرداخت نمایند